خانه / اکسس / انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

انواع ارتباط بین جداول در اکسس (Access)

 

براساس اینکه چه تعداد رکورد از طریق فیلد مشترک در دو جدول با هم مرتبط می شوند ، نوع ارتباط ها متفاوت است از این لحاظ ارتباط ها به چند دسته تقسیم می شوند.

 

ارتباط یک به یک (One To One)

این نوع ارتباط زمانی می تواند برقرار شود که یک رکورد از یک جدول فقط با یک رکورد از جدول دیگر از طریق فیلد مشترک دو جدول با هم در ارتباط باشند. برای مثال فرض کنید :

جدولی با فیلدهای :   کد معلم ، نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و آدرس

برای نگهداری مشخصات فردی یک معلم

 

و جدول دیگری با فیلدهای :   کد معلم ، مدرک تحصیلی ، سال استخدام ، کد درس و گروه

برای نگهداری مشخصات شغلی معلم در نظر گرفته شود.

 

این دو جدول را می توان از طریق فیلد مشترک کد معلم به هم ارتباط داد. ارتباط این دو جدول از نوع یک به یک است زیرا یک رکورد از جدول اول با یک رکورد از جدول دوم در ارتباط است kamagra india. در واقع مشخصات هر معلم به دو قسمت تقسیم شده و در دو جدول قرار گرفته است.

 

 ارتباط یک به چند (One To Many)

 در ارتباط یک به چند ، یک رکورد از یک جدول با چند رکورد از جدول دیگر از طریق فیلد مشترک در ارتباطند. در این بخش مشاهده خواهید کرد که  جدول مشخصات کتاب برای هر کتاب یک رکورد نگهداری می کند. این جدول با جدول کتاب های امانت داده شده از طریق کد کتاب در ارتباط است . یک کتاب را در تاریخ های متفاوت افراد مختلفی به امانت می برند. بنابراین هر کد کتاب می تواند در چند رکورد از کتاب های امانت داده شده ، ظاهر شود. بنابراین این ارتباط یک به چند است. این روال را می توانید در تصاویر زیر مشاهده نمایید:

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

انواع ارتباط بین جداول در اکسس Access

 

ارتباط چند به چند (Many To Many)

در ارتباط چند به چند ، یک رکورد از جدول اول با چند رکورد از جدول دوم و همچنین یک رکورد از جدول دوم با چند رکورد از جدول اول در ارتباط است . این نوع ارتباط در عمل به طور مستقیم بین دو جدول وجود ندارد و به یک جدول واسط نیاز است. که کلید اصلی دو جدول دیگر به عنوان کلید خارجی در این جدول واسط قرار داشته باشد.